שולחן ערוך אורח חיים תרצ י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שיודע לעז ויודע אשורית, לגאינו יוצא בלעז. לדויש אומרים שיוצא.

הגה: ואם כתובה להבשני לשונות, מי שמבינים לויצאו (ב"י).

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(י) אינו יוצא בלעז:    דס"ל דהא דאיתא בגמרא אבל קורין ללועזות בלעז היינו מי שאינו יודע לה"ק (ר"ן דלא כע"ש):

(יא) מי שמבינים יצאו:    בדיעבד עסי"א:

באר היטב

(ז) יצאו:    בדיעבד עסי"א.


משנה ברורה

(לג) אינו יוצא בלע"ז:    משמע דעת המחבר לסתום כדעה זו ומ"מ אינו חוזר ומברך דספק ברכות להקל. ומתבאר בפוסקים דלדעה זו אין לו להוציא אפילו למי שאינו מבין לה"ק דכיון דקריאתו לא מהני לו בעצמו הו"ל כמי שאינו מחוייב בדבר שאינו מוציא אחרים:

(לד) וי"א שיוצא:    דע דבכל מקום דאמרינן דיוצא בלע"ז היינו שעכ"פ תיבת האחשתרנים בני הרמכים יקרא לפניהם בלשה"ק:

(לה) בשני לשונות:    כגון מקצת המגילה בלשון אחד ומקצתה בלשון אחרת:

(לו) יצאו:    בדיעבד אבל לכתחלה אין נכון להיות כתובה בשתי לשונות:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש