שולחן ערוך אורח חיים תרעו ב


שולחן ערוך

סעיף זה בטור

מליל ראשון ואילך מברך גשתים להדליק ושעשה נסים:

הגה: ויברך כל הברכות דקודם שיתחיל להדליק (מהרי"ל):

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ג) שתים להדליק ושעשה נסים:    דנס כל יומא איתא שהרי כל שמנה ימים הדליקו מן הפך אבל זמן משהגיענו להתחלת הזמן הגיענו:


(ד) קודם שיתחיל להדליק:    דבעינן שיהיו הברכות עובר לעשייתן. הדליק נר חנוכה ושכח לברך על הדלקתה ורק קודם שהדליק כולן נזכר דעדיין לא בירך יש לו לברך כל הברכות [ת' רע"א מ"ת סי"ג] עוד כתב שאם נזכר לאחר שהדליק כולם אין לו לברך ברכת להדליק רק ברכת שעשה נסים וכן ברכת שהחיינו יש לו לברך:

ביאור הלכה

(*) ויברך כל הברכות:    ואין נ"מ בין לילה ראשונה לשאר הלילות [ב"י וד"מ]:.

▲ חזור לראש