שולחן ערוך אורח חיים תרעו ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

סעיף זה בטור

מליל ראשון ואילך מברך גשתים להדליק ושעשה נסים:

הגה: ויברך כל הברכות דקודם שיתחיל להדליק (מהרי"ל):

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

מליל ראשון ואילך כו'. בגמ' מאי ממעט ממעט זמן ונמעט נס נס כל יומי איתי' פירש"י שהרי כל ח' הדליקו מן הפך אבל זמן משהגיענו להתחלת הזמן הגיענו עכ"ל פי' דבריו שלענין זמן אנו מברכי' לו יתברך שנתן לנו חיות עד זמן שנעשה בו נס והיינו שנתן לנו חיות שנה תמימה על העבר אבל מיום ליום אף שנתוסף נס אין שייך לברך על נתינת חיות יום נוסף אלא די בהתחלת הזמן כנ"ל:

קודם שיתחיל. דבעי' ברכה עובר לעשייתה:
 

משנה ברורה

(ג) שתים להדליק ושעשה נסים:    דנס כל יומא איתא שהרי כל שמנה ימים הדליקו מן הפך אבל זמן משהגיענו להתחלת הזמן הגיענו:

(ד) קודם שיתחיל להדליק:    דבעינן שיהיו הברכות עובר לעשייתן. הדליק נר חנוכה ושכח לברך על הדלקתה ורק קודם שהדליק כולן נזכר דעדיין לא בירך יש לו לברך כל הברכות [ת' רע"א מ"ת סי"ג] עוד כתב שאם נזכר לאחר שהדליק כולם אין לו לברך ברכת להדליק רק ברכת שעשה נסים וכן ברכת שהחיינו יש לו לברך:
 

ביאור הלכה

(*) ויברך כל הברכות:    ואין נ"מ בין לילה ראשונה לשאר הלילות [ב"י וד"מ]:.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש