הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרעו

סימן תרעו עריכה

[סעיף א'] מברך ג' ברכות. אם לא בירך. צ"ע אם יברך אחר ההדלקה בעוד שהנרות דולקים והוא תוך שיעור הדלקתן ע' אשל אברהם לעיל סי' רס"ג סי"א: