שולחן ערוך אורח חיים תרנג ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עבד להושענא ולא אגבהה למיפק בה שריא בהנאה:

מפרשים

 

מגן אברהם

(א) שרי בהנאה:    דהזמנה לאו מילתא היא ועמ"ש סי' תרל"ח ס"א לענין לולב של אשתקד: 

באר היטב

(ב) שרי':    דהזמנה לאו מלת' היא ועסי' (תרל"א) [תרל"ח] ס"א

משנה ברורה

(ד) שריא בהנאה - דהזמנה לאו מילתא היא:

(ה) בהנאה - וה"ה לולב של אשתקד לא נאסר עד שיטול בשנה זו דאחר החג בטל הקדושה וכמו שכתבנו כעין זה לענין סוכה של אשתקד בסימן תרל"ח סקי"א במשנה ברורה ולדעת האחרונים דמפקפקין שם לענין סוכה ה"ה לענין לולב:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש