פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקצא ו

שולחן ערוך

יש קורים תגר על מה שנוהגים להשלים פסוקי שופרות בפסוק וביום שמחתכם שאין מזכיר בו שופר אלא חצוצרות והרא"ש והר"ן כתבו לקיים המנהג:

מפרשים