שולחן ערוך אורח חיים תקמח ט


שולחן ערוך

הא דרגל מבטל גזירת שלשים בשאר מתים אבל באביו ואמו שאסור לספר עד שיגערו בו חביריו אפילו פגע בו הרגל לאחר ל' יום אינו מבטל:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לד) עד שיגערו וכו' - ואם גערו בו אף ביום ל' מותר [א"ר]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש