פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקלח ד

שולחן ערוך

היו לו תאנים שטוחים בשדה ליבש וירא מהמטר מותר לחפותם בקש אפילו חיפוי עב:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יד) לחפותם בקש - ומוכח בירושלמי דאפילו לעקור קש מן המחובר מותר לצורך זה [הריטב"א בחידושיו]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש