פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקלח ג

שולחן ערוך

אסור להסיע ממונו מעיר לעיר אם לא בשביל דבר האבד:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(יג) מעיר לעיר - עיין לעיל סימן תקל"ה ס"א דאפילו באותה העיר לפנות כליו לחצר אחרת אסור ואפשר דנקט המחבר לשון זה משום סיפא דבשביל דבר האבד אפילו מעיר לעיר מותר:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש