שולחן ערוך אורח חיים תקי ט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחוריו אלא נוטלה בידו:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לא) לאחוריו - ג"כ מטעם דהוי כעובדא דחול:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש