הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקי

סימן תקיעריכה

[מג"א סק"ו] והבערה נמי ליכא וכו' אין זה שייכות לכאן דפשיטא להבעיר לצלות בתחלתו דשרי ודברי הרמב"ן הם על עישון פירות על גומרי דלא הוי כל כך אוכל נפש אלא דשרי דלא הוי מכבה כיון דסופו להבעיר בזה כ' הרמב"ן דמיירי רק במדורה שעשה לצורך הבישול ודוק:

[מג"א סק"ז] דאינו שורף וליכא כיבוי ומשום מצרף ליכא להפוסקים דצירוף הוא דרבנן י"ל דמשום שמחת יו"ט הקילו כמו שהקילו בכיבוי דמתכות ולהפוסקים דצירוף דאורייתא צ"ל דמיירי בעץ דלא הוי פ"ר ולהרמב"ם פי"ב מהל' שבת אף דהוי פ"ר מ"מ כיון דאינו מכוין לעשות ממנו כלי לית ביה משום צירוף ע' בהה"מ שם ובמג"א לעיל סי' שי"ח סקל"ו והה"מ שם בשם הרמב"ן תירץ דחרדל אינו מצרף הק' עקיבא: