שולחן ערוך אורח חיים תקא ה


שולחן ערוך

עצים שנשרו מן האילן ביום טוב אין מסיקין בהם. (ועיין לקמן סימן תק"ז סעיף ב'):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יא) אין מסיקין:    דה"ל נולד ואסרי להו רבנן גזירה שמא יעלה ויתלוש (רי"ף ורא"ש) עמ"ש ריש סי' שי"ח:

באר היטב

משנה ברורה

(כא) אין מסיקין בהם - דהא היה מחובר מאתמול והו"ל מוקצה ועוד שמא יעלה ויתלוש ואפילו בטלטול אסורין:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש