פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תעה ה

שולחן ערוך

אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו ואחר כך נתרפא חייב לאכול אחר שנתרפא לפי שאותה אכילה היתה בשעה שהיה פטור מכל המצות:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לח) ואח"כ נתרפא:    ר"ל באותו הלילה דלמחר בודאי אינו מברך שוב ברכת אכילת מצה דביום אינה אלא רשות וכדלקמיה ואין תשלומין למצוה זו [אחרונים]:


(לט) בשעה שהיה פטור וכו':    ר"ל שהיה אז בכלל שוטה ואינו איש:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש