באר היטב על אורח חיים תנו

סעיף אעריכה

(א) מ"ג ביצים:    עם הקליפות. ב"ח ואחרונים.

(ב) ישער:    ולא ע"י משקל. וכ' ש"כ סי' שכ"ד שהוא שלשה קווארט שהם ג' זיידליך פחות מעט.

(ג) ולא ידחק:    ולא יניח ידו על הקמח ד"מ (דלא ילוש יפה ואח"כ בבישולו יתחמץ).

(ד) לשם מצוה:    וכן בשאיבת המים וכן כשנותן מים לתוך הקמח כמש"ל סי' תנ"ה.

סעיף בעריכה

(ה) בדיעבד:    וכתב הב"י דאפי' עבר במזיד ולש יותר אין לאסור בדיעבד כי יש מתירין אפילו לכתחלה. וכתב המ"א והעול' נוהגין אף לכתחל' להקל ואין כח למחות בידם דיש מתירין וכתב הח"י ומ"מ נ"ל דעכ"פ אם עושין יותר מג' קבין דיש למחות דאפשר בכה"ג אף דיעבד יש לאסור ועכ"פ טוב להזהיר ולזרז ולמהר עשיית' ושלא להשהות בו ע"כ. וכתב המ"א ואם שהו בה שיעור מיל קודם שיתחילו העוזרים לסייע בשעת עריכה אסור ועב"ח סוף סימן תנ"ט.