שולחן ערוך אורח חיים תכח ב


שולחן ערוך

אלו הימים גשהוקבעו בהם ראשי חדשים ולא בזולתם:

 • ניסן אגה"ז
 • אייר בגה"ז
 • סיון אגד"ו
 • תמוז אגה"ו
 • אב בדו"ז
 • אלול אבד"ו
 • תשרי בגה"ז
 • דמרחשון גדו"א
 • כסליו א"ב ג"ד ה"ו
 • טבת אבגד"ו
 • שבט בגדה"ז
 • אדר זבד"ו. (ובעיבור -- אדר הראשון בדה"ז ושני בדו"ז):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) תמוז אגה"ו:    כצ"ל מרחשון בדה"ז:

באר היטב

(ב) מרחשון גדו"א:    צריך לומר יום א' דר"ח אבל בשאר הסימנים בחדש שיש בו שני ימים ר"ח קאי הסימן שלו על יום ב' דר"ח מצאתי ט"ז. ובמ"א הגיה מרחשון בדה"ז.


משנה ברורה

(ג) שהוקבעו בהם וכו' כל אלו הימים שהוא חושב אם הר"ח הוא של שני ימים מפני שהחודש שעבר היה מלא קאי הסימן על יום שני של ר"ח שממנו מתחיל למנות מנין ימי החודש:


(ד) מרחשון גדו"א ט"ס הוא וצ"ל בדה"ז ויש שרוצים ליישבו דקאי על יום א' דחודש מרחשוון שחל באלו הימים ודוחק גדול הוא דמאי שנא דבזה החודש נתן הסימן על יום א' שלו מה שלא עשה כן בשאר החדשים [פר"ח]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש