שולחן ערוך אורח חיים שסו יג


שולחן ערוך

מצוה לחזור אחר עירובי חצרות:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(עח) אחר עירובי חצרות - כדי שלא יבואו לטלטל באיסור:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש