שולחן ערוך אורח חיים שמ ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מוכין שנפלו מן הכסת מותר להחזירם אבל אסור ליתנם בתחלה בכסת:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יד) אסור ליתנם:    דהשתא עביד ליה מנא (רש"י) ורמב"ם כתב גזירה שמא יתפור עמ"ש סי' שי"ז ס"ב:

באר היטב

(יד) בתחלה:    דהשתא עביד ליה מנא רש"י ורמב"ם כתב גזירה שמא יתפור עמ"ש סי' שי"ז ס"ב.


משנה ברורה

(לא) מוכין - כל דבר רך קרוי מוכין כגון צמר גפן וגרירת בגדים בלויים וכה"ג וה"ה נוצות:

(לב) מותר להחזירם - לאותו הכסת דכיון דכבר היו שם אין בזה משום תיקון מנא אך שיזהר שלא יתפור:

(לג) בתחלה - דהשתא עביד ליה מנא ויש בזה חיובא דאורייתא:

ביאור הלכה

כף החיים

סז) סעי' ח. מוכין שנפלו מן הכסת וכו' וה"ה נוצות שנפלו מכרים מותר להחזירם. ח"א כלל כ"ח או' ד':

סח) שם. אבל אסור ליתנם בתחלה וכו' דהשתא עביד ליה מנא. רש"י. והרמב"ם (פכ"ב דין כ"ג) כתב גזירה שמא יתפור. מ"א ס"ק י"ד:

סט) שם. אבל אסור ליתנם בתחלה וכו' אפי' ביו"ט. טור. עו"ש או' ח':

ע) שם. אבל אסור ליתנם וכו' אפי' עמדו בתוך כר אחר אלא שלא עמדו בתוך כר זה יש בחזרתם משום עושה כלי. ריטב"א. פת"ע או' י"ג:

עא) ויש ליזהר שלא להניח בגדים בתוך הכיס כדי שיהיה כמור כר כדי לשכב עליו. בן א"ח פ' כי תשא או' יו"ד:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש