הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן שמ

סימן שמעריכה

[מג"א ס"ק ג'] בין מן המת. ע' מג"א סי' תקכ"ו סי"א:

[מג"א ס"ק ז'] קטן אוחז בקולמוס. ע' תבואת שור ססי' ב':

[מג"א ס"ק יא] התופר ב' תפירות בס' קרבן נתנאל פ"ז דשבת כ' דמ"מ בתופר ב' תפירות ולא קשר איסור דרבנן מיהא הוי ומה"ט אסור לחבר מלבושים בתחיבת המחט ב' פעמים וכ"כ בתשו' גנת וורדים חא"ח כלל ג' סי' י"ז וי"ט באורך עיי"ש:

[סעיף יב.] משום לש. ע' מג"א סי' של"ו סי"ב: