שולחן ערוך אורח חיים שיב ו


שולחן ערוך

מקנחין בשבת בעשבים לחים אפילו הם מחוברים ובלבד שלא יזיזם ומשום משתמש במחובר ליכא דלא אמרו אלא באילן אבל לא בירק:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ו) שלא יזיזם:    שהם מוקצים:

באר היטב

(ד) יזיזם:    שהם מוקצים.


משנה ברורה

(יט) שלא יזיזם - היינו שלא ישמוט אותם ממקום חיבורם משום תלישה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

▲ חזור לראש