באר היטב על אורח חיים שיב

סעיף אעריכה

(א) אבנים:    מן השדה ולא מן הגדר עיין מ"א.

(ב) מיוחד:    ואם יש לו בה"כ סמוך לביתו שאין שום אדם אחר נכנס לשם אסור להכניס בשבת אבנים דה"ל להזמינם מאתמול. הג"א והג"מ מ"א.

סעיף געריכה

(ג) לקנח:    אפילו מונח על הארץ מותר ליטלו והתולש עשבים מהצרור חייב לכ"ע ועיין סי' של"ו ס"ה.

סעיף ועריכה

(ד) יזיזם:    שהם מוקצים.

סעיף זעריכה

(ה) השרת:    ואע"ג דמקנחין בחרס ולא חיישינן משום השרת נימין בממשמש בצרור הוי פסיק רישיה תוס'. לא ימשמש בצרור של הקינוח להחליקו כדרך שהוא עושה בחול משום כתישה אלא כלאחר יד. טור.

סעיף חעריכה

(ו) כולה:    ומותר לבלוע מרגליות או זהב ולצאת בו לר"ה. מ"א.

סעיף טעריכה

(ז) ניר:    פי' חרישה ועומד לזריעה.

סעיף יעריכה

(ח) לצדדן:    ומ"מ לעשות כמין אוהל אסור ביצה דף ל"ה מ"א. (ובספר אליהו רבה פוסק דמותר משום כבוד הבריות דמשם לא משמע מידי וכ"כ הלבוש וכ"מ בטור סי' שט"ו).