שולחן ערוך אורח חיים שח לז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

במקום דאיכא פסידא מותר להכניס מטתו אצל גרף של רעי ולקבוע ישיבתו שם כדי להוציאו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(סג) מותר להכניס:    ואפי' הוא בחצר מקום שאין שם דירה [ב"י ד"מ יש"ש]:

(סד) לקבוע ישיבתו:    כגון מטתו לשכב עליה או שיכניס שלחנו ויאכל שם [ב"י ויש"ש]:

באר היטב

(מב) להכניס:    אפילו הוא בחצר מקום שאין דירה שם. ב"י.


משנה ברורה

(קמ) דאיכא פסידא - היינו שיבא לידי הפסד אם ישאר הגרף שם שיגנב שם או שאר קלקול עי"ז והוא מונח בבית באיזה חדר מקום שאין דר שם או שמונח בחצר במקום שאין דריסת רגלו שם דאל"ה היה מותר להוציאו וכנ"ל בסל"ד:

(קמא) ולקבוע ישיבתו - כגון מטתו לשכב עליה או שיכניס שלחנו ויאכל שם דעי"ז נחשב כאלו דירתו שם וממילא מותר להוציא הגרף אבל ישיבה בעלמא שם לא מהני [ב"י וש"פ]:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש