פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים שז יז

שולחן ערוך

אסור ללמוד בשבת ויום טוב זולת בדברי תורה ואפילו בספרי חכמות אסור ויש מי שמתיר ועל פי סברתו מותר להביט באצטרלו"ב בשבת

(ולהפכה ולטלטלה כדלקמן סימן ש"ח):

מפרשים

מגן אברהם

(כה) באצטרול"ב:    היינו כלי של החוזים בכוכבים:

באר היטב

(כ) באצטרול"ב:    הוא כלי של חוזי כוכבים. וכן לעיין בספרי הרפואות עי' עטרת זקנים.


משנה ברורה

(סה) ויש מי שמתיר - וכן נוהגין להקל וכתב בא"ר דירא שמים ראוי להחמיר בזה כי הרמב"ם והר"ן אוסרים:

(סו) מותר להביט באצטרלו"ב - הוא כלי של החוזים בכוכבים דמה לי להבין החכמה מן הספר או מן הכלי:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש