פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רצט ט

שולחן ערוך

סעיף זה בטור

אם רוצה ללסעוד תכף להבדלה צריך ליזהר שלא יביא לחם לשלחן קודם הבדלה ואם הביא פורס עליו מפה ומכסנו לפי שהוא מוקדם בפסוק לאוצריך להקדימו אם לא יכסנו:

מפרשים

מגן אברהם

(יב) וצריך להקדימו:    אף על גב דאסור לאכול קודם הבדלה מ"מ הדין נותן בעלמא להקדימו וא"כ הוי ביזוי לפת שיקדים לו דבר אחר לכן יש לכסותו:

באר היטב

משנה ברורה

(ל) לסעוד תיכף – אבל אם אינו סועד תיכף א"צ לכסותו דלא שייך קדימה בזה:


(לא) וצריך להקדימו – אף דבכאן אין להקדימו דאסור לאכול קודם הבדלה מ"מ כיון שבעלמא הדין נותן להקדימו וא"כ הוי ביזוי לפת שיקדים לו דבר אחר לכן יש לכסותו:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש