הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רצח

סימן רחצ עריכה

[סעיף א] מברך על הנר בטור בשם ר"ה ואי לא אתרמי לו נר כשיראה האש ונהנה לאורו מברך על הנר במא"הא ועיין סי' תקנ"ד ואם יתרמי לי' כוס בלילה ורוצה ללמוד מקודם שיבא לידו הכוס י"ל שאינו מברך עתה וטוב יותר שיסדר הכל על הכוס ועיין בב"י בשם הכלבו דלא משמע כן מדכ' דבפורים במ"ש מברך במה"א קודם קריאת המגלה וע' בת' תורת חסד סוף המפתחות:

[מג"א ס"ק ד] עמ"ש סי' תלג ס"ב בס' אורח מישור במהדורא בתרא ליו"ד השיג בזה והעלה דא"צ להיות מדובקים ושאני בסי' תלג דמותר באינן דבוקים כיון דל"ש הטעם דא"י לכנס לחורים ולסדקים:

[מג"א ס"ק ו.] בדיעבד לא יצא לענ"ד דצריך לחזור לברך בפה"ג כיון דבברכת מאורי אש שבירך לא יצא ממילא הוי הפסק בין בפה"ג לטעימה ע' ט"ז סי' תרכ"ד ס"ב:

[מג"א ס"ק י'] אפי' עכו"ם הדליק נר לחולה ומחלק שם דעכו"ם שהדליק נר לחולה כיון דברשות עביד' הוי כהדליק במ"ש ולזה אם הדליק לחולה ממדורה שלו הוי כעכו"ם שהדליק במ"ש מעכו"ם דאין מברכים אבל אם הדליק לחולה ממדורת ישראל ששבת מעבודה הוי כעכו"ם שהדליק במ"ש מישראל דמברכי' ע"ש:

[מג"א ס"ק יג] וצ"ע ע' ת' בית אפרים ד' מב ע"ב: