שולחן ערוך אורח חיים רמה ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר לישראל ליתן סחורה לאינו יהודי למכור כאם קצץ לו שכר כאובלבד שלא יאמר לו מכור בשבת תנור שלקחו ישראל משכון מאינו יהודי וקבל האינו יהודי שמה שיעלה שכר התנור יתן לישראל ברבית (קצוצה) מעותיו כבמותר ליטול שכר שבת לפי שהוא ברשות האינו יהודי ואין לישראל חלק בו וגם אין הישראל אומר לו לעסוק בשבת והאינו יהודי כי טרח בנפשיה טרח לקיים תנאו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כ) אם קצץ - דאז אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד ואינו כשלוחו:

(כא) ובלבד - ואם יום השוק הוא בשבת אפילו בסתמא אסור דהוי כאלו אמר לי מכור לי בשבת [אחרונים לקמן בסימן ש"ד ע"ש עוד בזה]:

(כב) מותר ליטול - היינו אפילו שלא בהבלעה ואין צריך להתנות כלום:

ביאור הלכה

(*) תנור שלקחו ישראל משכון וכו':    וה"ה בכל אחד מכל הנ"ל. לבוש וכן משמע מתו' דל"ד תנור ופשוט:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש