פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קעא ה

שולחן ערוך

הזורקים חטים לפני חתנים צריך ליזהר שלא יזרקו אלא במקום נקי וגם יכבדו אותו משם כדי שלא ידרסו עליהם.

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כג) במקום נקי - כדי שלא ילך לאיבוד:

(כד) וגם יכבדו וכו' - דאל"ה אין תועלת מה שזרק במקום נקי:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש