שולחן ערוך אורח חיים קסז ג


שולחן ערוך

אין לברך קודם שיתפוס הלחם.

מפרשים

מגן אברהם

(ט) קודם שיתפוס:    דבעי' סמוך לעשייתן כמ"ש סי' תרנ"א:

באר היטב

משנה ברורה

(כב) קודם שיתפוס - שאין מברכין על המצות אלא סמוך לעשייתן כשהמצוה בידו לעשותה ולא קודם לכן ובדיעבד אם בירך ואח"כ נטלו בידו ג"כ אין צריך לחזור ולברך וכדלקמן בסימן ר"ו ס"ה ע"ש ובמ"ב:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש