פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קנח ב

שולחן ערוך

יש מי שאומר שאם אינו אוכל אלא פחות מכביצה יטול ידיו ולא יברך

מפרשים

מגן אברהם

(ג) פחות מכביצה:    כיון דאינו מקבל טומאת אוכלין וע' בתו' ור"ן פ"ב דסוכה שחולקים ע"ז ובתוס' פסחים דף קט"ז וכ"כ התוי"ט רפ"ב דטהרות ע"ש:

באר היטב

משנה ברורה

(ט) פחות מכביצה וכו':    הטעם משום דלענין טומאה פחות מכביצה אינו מקבל טומאה מדאורייתא ולא יטמא ע"י הידים לכן יש לומר דגם על הנטילה לא גזרו או אפשר כיון דלענין בהמ"ז חשיבא אכילה דהא קי"ל דמברכין בהמ"ז על כזית חשיבא גם לענין נט"י ולא פלוג חכמים בתקנתן ולכן יטול ידיו ולא יברך דברכה אינה מעכבת הנטילה. ודע דאם היה באוכל שיעור כביצה אפילו בלא קליפתה לכו"ע צריך נטילה בברכה [דגול מרבבה וש"א]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש