שולחן ערוך אורח חיים קנה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

קודם שילך לבית המדרש יכול לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו.

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

פת שחרית. מו"ח ז"ל העתיק ממרדכי ארוך וז"ל וששאלת לפרש שיעור פת שחרית ובאיזה שעה אוכלין אותה דע שאנו לא נהגו בה כל עיקר ואין רבותינו רגילין בה מפני ששמענו שפת שחרית אינה באה אלא מתבואה רחוקה מישוב ולא שמעה קול תרנגול ולא קול מושכי אניות והרגילים בה צריכים לאוכלה תדיר כל יום ע"כ נמנעים החכמים ממנה דא"א לעמוד עמה עכ"ל ומי שלא נותן לב לדבר זה ומקיים הדברים כפשוטן לא הפסיד כלום.
 

מגן אברהם

(ג) פת שחרית:    כתב הב"ח בשם מרדכי הארוך פת שחרית אינה אלא בתבואה הרחוקה מן הישוב ולא שמעה קול התרנגול ולא קול מושכים באניות והרגילים בה צריכים לאוכלה תדיר בכל יום וע"כ נמנעים החכמים ממנה עכ"ל, ואין אלו אלא דברי נביאות ובגמ' לא משמע כן ולולי דמסתפינא הייתי אומר שהשומע שמע וטעה דאמרינן בשבת דף ס"ו דפותה הוי דלא שמע קול וכו' כמש"ל והוא סבר דפי' זה קאי על פיתא כלומר פת שחרית:
 

ביאור הגר"א

קודם כו' — פרק ב דסוכה.

אם כו' וטוב כו' — ב"ק צ"ב ב', ב"מ ק"ז ב', ע"ש.
 

באר היטב

(ב) שחרית:    כתב הב"ח בשם מרדכי פת שחרית אינה אלא בתבואה הרחוקה מן הישוב ולא שמעה קול תרנגול ולא קול מושכים באניות והרגילים בה צריכים לאוכלה תדיר בכל יום וע"כ נמנעים החכמים ממנה עכ"ל. וט"ז ומ"א כתבו דמי שמקיים הדברים כפשוטן ש"ד ועיין בתשובת חכם צבי סי' ט"ו.
 

משנה ברורה

(יא) וטוב שירגיל בו — כדאמרינן בגמרא שמונים ושלשה מיני חלאים תלויים במרה וכולם פת במלח וקיתון של מים שחרית מבטלתן ומצוה להנהיג עצמו במדה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה [טור]:
 

ביאור הלכה

(*) יוכל לאכול וכו':    משמע בטור דיאכל אז רק מעט ע"ש:.

פירושים נוספים