מגן אברהם על אורח חיים קנה

סעיף אעריכה

(א) ילך לבית המדרש:    ואם צריך לעשות דבר נחוץ ילמוד פסוק אחד או הלכה א' (ע"ה):

(ב) ויחשוב בעניניו:    פי' שיראה ויבדוק במה שעושה אם יש בו צד עבירה יפריש ממנה:

סעיף בעריכה

(ג) פת שחרית:    כתב הב"ח בשם מרדכי הארוך פת שחרית אינה אלא בתבואה הרחוקה מן הישוב ולא שמעה קול התרנגול ולא קול מושכים באניות והרגילים בה צריכים לאוכלה תדיר בכל יום וע"כ נמנעים החכמים ממנה עכ"ל, ואין אלו אלא דברי נביאות ובגמ' לא משמע כן ולולי דמסתפינא הייתי אומר שהשומע שמע וטעה דאמרינן בשבת דף ס"ו דפותה הוי דלא שמע קול וכו' כמש"ל והוא סבר דפי' זה קאי על פיתא כלומר פת שחרית: