שולחן ערוך אורח חיים קנד יב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

עכבר שנמצא בשמן של בית הכנסת אם הוא מאוס אסור להדליקו בבית הכנסת

מפרשים

מגן אברהם

(יט) אם הוא מאוס:    משמע בת"ח כלל כ"ב דאפי' במקום שמותר באכילה אסור לגבוה אם הוא מאוס וכ"כ הבחיי וכ"מ ברי"ו וברא"ש פ' ג"ה מיהו בת"ה בית ד' שער א' כתב וז"ל אם הוא בענין שאסור באכילה אסור בהדלקה וכ"פ הט"ז ביורה דעה סימן קי"ד עיין סי' ער"ב:

באר היטב

(יז) מאוס:    ואם יש ס' לבטלה מותר להדליק. ט"ז מ"א.


(יח) בבה"כ:    ה"ה לשאר הדלקה של מצוה. רש"ל.


משנה ברורה

(מט) אם הוא מאוס:    ואפילו יש ששים נגדו דמותר באכילה כיון שמאוס אסור משום הקריבהו נא לפחתך ויש מקילין ביש ששים:


(נ) אסור להדליקו בביהכ"נ:    בפמ"ג מצדד דה"ה לשאר הדלקה של מצוה כגון נר שבת וחנוכה אסור אם הוא מאוס לו:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש