הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן צ

סימן צ עריכה

[מג"א סק"ג] ההוא דנחית וכו' וכ"כ רש"י ר"ה לב ר"ה ירד. ריב"ב:

[סעיף ד'] להתפלל כנגדן. בזוה"ק פ' ויקהל משמע דלא יעמוד נגד חלון הפתוחה ויתפלל רק שיהא חתום בזכוכית או יעמוד קצת רחוק מהחלון נז"ש:

[מג"א סק"ח] ואבוקה. ברכות מ"ג ע"ב:

[סעיף ח'] שיש בהכ"נ אחר. ע' מ"א סימן תרע"א סי"ב:

[מג"א ס"ק כ"ז] וכשבולע הרוק. ע' סימן תקס"ז מ"א ס"ה:

[מג"א ס"ק ל"ב] וק' דבסימן רצ"ח. לא הבנתי דהכא אין הטעם משום בטול ביהמ"ד. אלא מטעם דקדוש יותר מבהכ"נ כדאית' בגמ' אוהב ד' שערי ציון וכו'. ומ"ש בשם תר"י שאין לבטל למודו זהו כ' תר"י דאף להר"מ. דזהו דוקא במתפלל בעשרה. מ"מ בתורתו אומנתו מודה. עיי"ש ואינו שייכות לכאן: