שולחן ערוך אורח חיים פב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי רגלים שנבלעו בקרקע אם היו מרטיבין היד אסור לקרות כנגדם,

הגה: ויש אומרים דאינו אסור רק בטופח על מנת להטפיח ויש לסמוך על זה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) בטופח על מנת להטפיח:    פי' כשמניחין דבר אחר עליה אותו דבר הוא טופח ויכול להטפיח אחרים:

באר היטב

(ב) להטפיח:    פי' שאם מניח ידו עליהם מעלה לחות בה שאם יתננה על דבר אחר מקבל ממנה לחות ואם אינן לחים כל כך מותר.


משנה ברורה

(ב) בקרקע או בבגד:

(ג) להטפיח פי' שאם מניח ידו עליהם מעלה לחות בה שאם יניחנה על דבר אחר מקבל ממנה לחות ואם אינן לחים כ"כ מותר:

(ד) ויש לסמוך ע"ז וכן הסכמת כל האחרונים דדוקא טופח ע"מ להטפיח ואז בעי הרחקה מהן ד"א כמו מצואה. ומ"מ כיון שאינם בעין רק שבלועין בקרקע או בבגד א"צ לשפוך עליהן רביעית לכו"ע אלא די שיביא עליהן רק מעט מן המעט מים שאין בהן ג"כ רק טופח ע"מ להטפיח ושרי ועיין לעיל בסימן ע"ז במ"ב:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש