שולחן ערוך אורח חיים נה ז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

כשאחד מתפלל לבדו נכון שהאחרים ימתינו מלומר קדיש עד שיגמור כדי שיזכה גם הוא:

מפרשים

מגן אברהם

(ט) נכון שהאחרי':    ואם הוא ישן מעירים אותו ואם לא רצה לעמוד א"צ להמתין:

באר היטב

(י) קדיש:    ואם הוא ישן מעירים אותו ואם לא רצה לעמוד א"צ להמתין. מ"א.


משנה ברורה

(לה) נכון וכו' — ואפילו אם יש מנין בלעדו:


(לו) עד שיגמור — וה"ה בישן צריך להקיצו ואם לא רצה לעמוד א"צ להמתין לדעת השו"ע ומצטרף אבל יש חולקין בזה וכמו שכתבתי בס"ק ל"ד:


(לז) כדי שיזכה — ודוקא אם ישאר שהות ביום להתפלל:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש