שולחן ערוך אורח חיים לט ח


שולחן ערוך

אין נקחין אלא מן המומחה שבקי בחסירות ויתירות:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יא) אין ניקחין:    דחיישינן שישכח לבודקן:

באר היטב

משנה ברורה

(יט) מן המומחה — אבל לא ממי שאינו מומחה אע"פ שהלוקח רוצה לבדקן לפי שיש לחוש שמא יתעצל בבדיקתן מפני שטורח הוא לו להסיר התפירה ולחזור ולתופרן. ופשוט דמי שהוא סופר קבוע לרבים הוא בכלל מומחה. ומזוזה וה"ה פרשיות של תפילין ניקחות אפילו שלא מן המומחה ובתנאי שיבדקנה אח"כ:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש