שולחן ערוך אורח חיים לח ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

בתשעה באב חייבין בתפילין. (ועיין לקמן סימן תקנ"ה):

מפרשים

 

ס"ו בט' באב כו'. תוס' שם. דלא אמרו בסוף תענית כל מצות כו' אלא הנוהגות כל ז' ופרושי קמפרש תדע דהא מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו כמו אבל שא"ל מה יאכל וכן בשאילת שלום משיב כמ"ש בתוספתא שם כמו לאחר ג'. הרא"ש סוף תענית:
 

(כא) חייבין בתפילין — דלא חמיר ת"ב משאר ימי אבילות:
 

(כג) סעיף ו: בתשעה באב חייב בתפילין — עיין מה שכתב הברכי יוסף בסימן תקנ"ה אות א' ושערי תשובה שם אות ב', ומה שכתבנו אנן בעניותין בסייעתא דשמיא לעיל סימן ל"א אות ה' וסימן ח"י אות ט"ז ובזה הסימן אות כ"א:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש