שולחן ערוך אורח חיים כח ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מנהג החכמים לנשק התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ט) ובשעת חליצתן — כשמקפל התפילין לא יכרוך הרצועות על הבתים אלא בצדדי הבתים על התיתורא ויש נוהגין לכורכן ככנפים ע"ש כנפי יונה. וכשכורכן על צדדי התפילין צריך לאחוז התפילין בידו ולגלול הרצועה עליהן ולא לאחוז הרצועה בידו ולגלול התפילין לתוכה. גם כשנוטל התפילין מכיסן לא ינערם אלא נוטלן בידו מתוך הכיס. תיק תפילין אסור בשל שעטנז כמו מטפחת ספרים [פמ"ג]:


כף החיים

(חי) סעיף ג׳: מנהג החכמים לנשק התפילין וכו׳ — היינו בשעת שמוציאן מן הכיס ובשעת שמכניסן להצניען בכיסן. וכל אדם יעשה זאת לחבב את המצוה, כי חבוב מצוה מצוה. ואין בו משום יוהרא ותבוא עליו ברכה. חס״ל אות ה׳. יפה ללב חלק ג׳ אות א׳:

(יט) כשחולץ תפילין, טוב שהוא בעצמו יקפלם ויניחם בכיס לחיבוב מצוה, ולא כאותם שנותנים התפילין לשמש שלהם לקפלו. ודוגמא לזה מצינו דאמרו רז״ל גבי ספר תורה: הגולל נוטל שכר כנגד כולם. בן איש חי פרשת חיי שרה אות י״ט:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש