שולחן ערוך אבן העזר קנח ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חמש נשים שאינן מעידות זו לזו שמת בעלה, כך אינן מעידות שמת יבמה:

מפרשים

בית שמואל

(ג) חמש נשים:    עיין בסי' י"ז מי הן חמש נשים ושם מבואר בת בעלה א' מהן וכאן א"א לומר בת בעלה דא"כ אינה זקוקה ליבם וא"ל בת בעלה הראשון ואח"כ נשאת זקוקה ליבם דהא בת בעל' הראשון כשרה להעיד כמ"ש בסי' י"ז בשם הכ"מ אלא ע"כ דהיינו בת יבמה והיא בכלל בת בעלה וכ"כ בתשו' צ"צ שם וחמותו כאן היינו אם יבמה דווקא דהא איירי כאן שמת בעלה א"כ אם חמותה דלאו אם יבמה כשירה להעיד מ"מ צרתה לא איצטריך כאן דפשיטא אינה נאמנת דהא היא בעצמ' זקוקה ליבם:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש