(ו). אל יעשו עוד מלאכה: שהיו טווים בביתם כדכתיב ויביאו מטוה:

(ז). דים: כמו מ"ם מן ריקם, ותהני הכנם:

(ח). ויעשו כל חכם לב וגו': תחילה עשו המשכן ואחר כך כלים כמו שפירשתי בויקחו לי תרומה: