(א). ויקהל: לקחת מכל אחד מחצית השקל לגלגלת וגם להזהירם על מלאכת המשכן:

(ג). לא תבערו אש: לפי שבימים טובים כתוב אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, שם הותרה הבערת אש לאפות ולבשל, אבל בשבת כתוב את אשר תאפו אפו מבעוד יום, ואת אשר תבשלו בשלו, לכך מזהיר כי בשבת לא תבערו אש למלאכת אוכל נפש וכל שכן שאר מלאכות שאסורין אפילו ביום טוב:
ולקטורת: לצורך קטורת תביאו הסמים:

(יט). לשרת בקדש: לכסות כלי המשכן בעת שנוסעים:

(כא). למלאכת אהל מועד: יריעות המשכן והפרוכת:
ולכל עבודתו: קלעי החצר וכלי הקדש:

(כה). חכמת לב: אשה חכמה, אבל חכמת חטף קמץ הוא שם דבר כמו חכמת מצרים:
בידיה: כל אחת ואחת טוו, כמו ידה ליתד תשלחנה:

(כז). והנשיאים הביאו את אבני השהם: שהרי שמות שבטיהם כתובים עליהם:

(כח). ולשמן המשחה: שמן זית הין:

(לד). ולהורות: לאחרים: