רשב"ם על שמות לג

(ג). פן אכלך: כמו אֹכַלְךָ, אוכל אותך, כי הק' אש אוכלה הוא:

(ד). עדיו: מיני תכשיטין, לפי שנהגו אבילות, כדכתיב ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו, שהרי אמר להן הק' הורד עדייך:

(ז). יקח: לקח:
הרחיק: שניהג בהן כמנודים שלא חפץ הק' לדבר עם משה בתוך מחנה ישראל:

(יב). ראה אתה אומר אלי העל: כדכתיב לעיל לך נחה את העם:
ואתה לא הודעתני: אלא הנה מלאכי ילך לפניך ואיני חפץ כי אם בלכתך עמנו בעצמך:

(יג). הודיעני נא את דרכך: אתה בעצמך תהיה מודיע לנו את הדרך, שתראני דרכיך ואני אלך אחריך:

(יד). פני ילכו: אני בעצמי אלך כמו שבקשת כדכתיב ופניך הולכים בקרב:
והניחחותי לך: אלך עמך לכבוש את הארץ עד שאניח לך מכל אויביך מסביב כדכתיב עד אשר יניח ה' לאחיכם ככם, והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך וגו', והמפרש והניחותי לך נחת רוח אעשה כמה שאעשה בקשתך שטות הוא, וכי בכל הדברים שהיה הקב"ה מתרצה לבקשת משה יאמר לו והניחותי לך? והלא ייתור לשון הוא בלא צורך כלל ואינו לשון חכמה:

(טו). אם אין פניך וגו': כלומר שאם אין אתה בא עמנו במה יודע איפוא וגו':

(טז). ונפלינו אני ועמך וגו': תחילת בקשה אחרת היא, עוד אני מבקש ממך שאפלא ואבדל אני לבדי מכל עם ישראל לדעת כי אני נאמן לנביא ולמוכיח ויהיו שומעים לדברי, וגם עמך יהיה נפלא במה שתלך עמהם מכל העם אשר על פני האדמה:

(יז). גם את הדבר הזה: אשר דברת אלי להיות מופלא ונראה שופט וגדול עליהם, מלבד ההליכה שאלך עמהם אשר נתרציתי לך כבר, וזהו קירון פנים שכתוב בו לפנינו נגד כל עמך אעשה נפלאות הכל כמו שאפרש שם:

(יח). הראני נא את כבודך: תמה על עצמך היאך מלאו לבו למשה רבינו להנות מזיו שכינה? והלא הכתוב משבחו ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים, חס ושלום לא נתכון אלא לכרות לו ברית על שני דברים שנתרצה לו הק', על קירון של ונפלינו אני ועמך, ועל פני ילכו להניח לך מכל אויביך, וכן אמר, הראני נא את כבודך בכריתות ברית על מה שהבטחתני, כמו שעשה לאברהם כשאמר במה אדע, וכתוב שם והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים, וסמיך ליה ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי, אף כאן שאל משה להק' קיום ברית, ונתרצה לו הק' שיראה לו בכריתות ברית כדכתיב ויעבור ה' על פניו ויקרא וגו', וכתיב בתריה הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות כמו שבקשת ונפלינו אני ועמך וגו', כי נורא הוא כדכתיב וייראו מגשת אליו:

(יט). וחנותי את אשר אחון וגו': שם אפרש לך מידותי:

(כג). וראית את אחורי: לאחר שאעבור על פניך בכריתות ברית תוכל לראות, כעין העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו, דרך עברה היו כורתים ברית: