רשב"ם על שמות ל

(א). מקטר קטורת: ולא עולה ושלמים ומנחות ונסכים:

(ו). ונתת אותו לפני הפרכת: בהיכל:
אשר על ארון העדות: היא הפרוכת להבדיל בינו להיכל:

(י) אחת בשנה: ביום הכיפורים, כדכתיב באחרי מות ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וגו', אבל בכל השנה כולה לא היו עליו דמים אלא קטורת:

פרשת כי תשא עריכה

(יב) כי תשא: כשקיבצם משה לישראל להפריש תרומת המשכן מנאן, וזה הכסף ניתן לעבודת המשכן כדכתיב באלה פקודי וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו':

(יג). עשרים גרה: מין מטבע הוא:

(טז). כסף הכיפורים: כסף כופר נפש:
על עבודת אהל מועד: כדכתיב מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן:

(כג). בשמים ראש: חשובים כדכתיב עם כל ראשי בשמים, ונראה בעיני כי בשמים גידולי אילנות כדכתיב הפיחי גני יזלו בשמיו, אבל בשמים ראש מיני שרף אילן או דברים שמוציאין מן הקרקע:
מר דרור: חשוב, וכן מור עובר, חשוב בכל סוחרי מדינות ומחציתו מפורש בכריתות:

(כה). רקח מרקחת: לפי הפשט כתושים ונתונים בשמן ועירבום יפה, כמו ישים ים כמרקחה לשון תערובת:

(כט). כל הנוגע בהם יקדש: ויטהר תחילה קודם שיגע בהם לאחר שנמשחו:

(לב). ובמתכנתו: בחשבון הבשמים של פרשה זו:

(לג). ואשר יתן ממנו: משמן שעשה משה:

(לד). סמים: כבר פירשתיו למעלה:
סמים ולבונה זכה: לפי הפשט בתחילה כלל קח לך סמים ופירש מה הם סמים נטף ושחלת וחלבנה, הרי אילו סמים שצויתי שתקח לך ועוד קח לבונה זכה, ולפי הפשט לבונה זכה אינה סמים, וסמים אחרון הם סמים ראשון שבפסוק וכן דרך המקראות, כולל ומפרש וחוזר ואומר הרי לך כלל שאמרתי לך, וכן בנח ויאמר אלקים אל נח זאת אות הברית אשר הקימותי וגו':

(לה). ממולח: מעורב, כמנהיגי ספינות בים שקורין מלחים מפני שמערבין המים בלכתם:

(לז). ושחקת ממנה וגו': לקיים ביום הכיפורים מה שכתוב באחרי מות וקטרת סמים דקה והביא מבית לפרוכת: