רשב"ם על שמות יז

(ז). היש ה' בקרבנו: אם יתן לנו מים:

(יא). כאשר ירים משה ידו והמטה וגבר ישראל: שכן דרך ערכי מלחמה כל זמן שרואים הרמת ניסם קונפנון ב"ל הן מתגברין, וכשהוא מושלך רגילין לנוס ולהנצח:

(יב). אמונה: קיימין בחוזקן, וכן ותקעתיו יתד במקום נאמן, מקום חזק, וכן בכל דור ודור אמונתו קיומו לדור דור, וכן וחלים רעים ונאמנים חלאים ארוכים וקיימים:

(יג). ויחלש: נצחם כדכתיב קול ענות חלושה:

(יד). באזני יהושוע: שימלוך עליהם ויקיים מצותי למחות את שם עמלק:
כי מחה אמחה וגו': כי אני רוצה שימחה שמו:

(טו). ה' ניסי: שהמטה של הק' היה לנס על הגבעה וגם לעתיד ירים אותו הק' לעם על ההרים להלחם בעמלק שהרי אמר לו עכשיו כי מחה אמחה את זכר עמלק וזהו שמפרש והולך ויאמר כי יד על כס יה וגו', לכך אני קורא שם המזבח ה' ניסי, דוגמת שם אדם ששמו אליעזר או עמנואל שהרי הרים הק' את ידו על כסאו ונשבע כי מלחמה לו בעמלק מדר דר, דוגמת כי אשא אל שמים ידי, זהו עיקר פשוטו, ויש מפרשים כשתהיה יד וחוזק על כסא יה, שזהו כסא מלכי ישראל, אז תהיה מלחמה בעמלק, ואין נראה כלל בעיני, שכי תהיה יד היה לו לומר, אבל למעלה הוא מוסב כמו שפירשתי, ופירושו שהרי יד על כס יה: