רשב"ם על שמות ו

(ו). כי ביד חזקה ישלחם וגו': בעל כרחם של ישראל יגרשם לסוף מארצו, כדכתיב ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ:

== פרשת וארא ==

(ב). וידבר אלהים אל משה: בארץ מצרים:
אני ה': ושמי מתפרש שיש בידי לקיים הבטחתי:

(ג). באל שדי: הבטחה על העתיד ולא קיימתי עדיין:
ושמי ה': כן צריך לפרש אני נראיתי להם באל שדי, ועיקר שמי ה' הוא, וזהו כפל לשון לא נודעתי להם לא נתגליתי להם בעיקר השם אלא באל שדי, אבל אליך גליתי עיקר שמי וזכרי ה', ובימיך אקיים הבטחתי לתת להם את ארץ כנען, ושמי ה' מחובר למעלה כמו שפירשתי, ואלו היה כתוב לא הודעתי להם אז היה מוסב ושמי ה' על לא הודעתי:

(ט). ולא שמעו אל משה: עתה אע"פ שהאמינו מתחילה כדכתיב ויאמן העם, שהיו סבורים לנוח מעבודה קשה והנה עתה הכבידו עליהם יותר:

(יד). אלה ראשי בית אבותם: מפרש במכילתא אילו שלשה שבטים שגינה אותם יעקב בעת צוואתו ייחסם עתה הכתוב להודיע שחשובים הם, ולפי הפשט עד משה ואהרן הוצרך לייחסם כאן ועד קרח ובני עוזיאל ופנחס הנזכרים לפנינו בתורה לדעת מי הם הנזכרים לפנינו:

(טז). ושני חיי לוי: לפי הפשט שפירשתי בבראשית שכל שנות הדורות הוא מונה עד נח, ואח"כ מונה שני חייהם מנח ועד אברהם, ואחר אברהם שנות יצחק, ואחריו שנות יעקב, ואחריו שנות לוי בנו, ואחריו שנות קהת, ואחריו שנות עמרם, ואחריו שנות משה, ואחריו שנות יהושע, והשופטים והמלכים וגלות בבל שבעים, וגם שנות בית שני בדניאל:

(יח). ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל: על שלשה בני קהת עמרם ויצהר ועוזיאל מפרש בניהם ועל חברון לא פירש, ואם תאמר כי לא היו לו בנים, והלא בחומש הפקודים כתוב ומשפחת החברוני, ולמה לא פירש כאן בני חברון? לפי שאינן נזכרים בתורה לפנינו שמותם, אבל אילו שלשה עמרם ויצהר ועוזיאל הוזכרו בניהם בתורה, בני עמרם בשביל אהרן ומשה ומרים, בני יצהר בשביל קרח דכתיב ויקח קרח בן יצהר וגו', בני עוזיאל בשביל מישאל ואלצפן דכתיב ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד אהרן, ובני קרח אסיר ואלקנה לפי שכתוב לפנינו ובני קרח לא מתו, ובני אהרן על שם שכתוב ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא, ואלעזר בן אהרן וגו' בשביל פנחס בן אלעזר, אבל בבני איתמר לא פירש כאן שאין צריך להזכירן לפנינו בתורה:

(כו). הוא אהרן ומשה: אהרן זה שאמור שנולד לפני משה, ומשה זה הם אשר אמר ה' להם, הם המדברים וגו', הוא משה שאצל הדיבור היה תחילה ואהרן אחריו ואצל הלידה מקדים אהרן למשה ולעניין הדבור מקדים משה לאהרן:

(ל). ואיך ישמע אלי פרעה: פרשה זו היא פרשה של למעלה הן בני ישראל לא שמעו אלי וגו', אבל למעלה קיצר דבריו עד שפירש אלה ראשי בית אבותם, לדעת מי הם משה ואהרן בדברם אל פרעה: