רשב"ם על ויקרא כד

(ב). ויקחו אליך שמן זית זך: פרשה זו נשנית לפי שהמנורה נכח השלחן להאיר אל השלחן שעליו לחם הפנים שמפורש כאן שכל זה מתיקון השלחן ומסידורו, השמן להאיר והפת לערוך:

(יא). ויקוב: הזכיר את השם ואחר כן בירכו:

(טו-טז) איש איש כי יקלל אלהיו: סתם בכינוי בלא פירוש שם המובהק, ונשא חטאו ומפרש ה' שהוא השם המובהק יתברך שמו ואחר כך מקללו מות יומת לפי פשוטו יש לפרש כן:

(יח). ומכה נפש בהמה: ממיתה לגמרי:

(כא). ומכה בהמה ישלמנה: חובל אע"פ שאינו ממיתה לגמרי: