(ט). דמיו בו: דמו בראשו, הוא חייב עצמו מיתה:

(י). את אשת רעהו: ולא גוי:

(יז). חסד הוא: כמו פן יחסדך שומע, וכן וחסד לאומים חטאת, קלון לאומים על ידי חטאת, וכן תירגם יוסף וחיסוד דעמא חטאוהי:

(כ). ערירים ימותו: לא יניחוהו מן השמים להחיות או להוליד בנים: