רשב"ם על ויקרא יח

(ה). וחי בהם: אבל אם לא יעשה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם:

(ט). מולדת בית או מולדת חוץ: פנוייה, כך נראה בעיני לפי פשוטו:

(יח). לצרור: כמו וכעסתה צרתה, שתי נשים לאיש אחד נקראו צרות זו לזו: