רשב"ם על דברים ו

(ד). ה' אלקינו: ה' הוא לבדו אלקינו ואין לנו אלוה אחר עמו, וכן בדברי הימים ואנחנו ה' אלקינו ולא עזבנוהו כלומר עמכם עגלי זהב אבל אנו ה' הוא אלקינו ולא עזבנו אותו כבית ירבעם:
ה' אחד: לו לבדו נעבוד ולא נצרף עמו אלוה אחר אפילו לקסום קסמים כמו שפירשתי למעלה:

(ה). ובכל נפשך: לפי פשוטו אפילו נוטלין את נפשך שהרי כבר אמר בכל לבבך:

(ז). ושננתם: לשון חדוד לפרשם היטב כמו אשר שננו כחרב לשונם: