רשב"ם על בראשית מז

(ד).לגור בארץ: ולא מתוך חוסר ממון, אלא בשביל מרעה לצאנינו, כל זה אמרו שלא יאמר פרעה ליקח משל יוסף באו:

(ו). אנשי חיל: ראוים לגבורה ולשררה, כמו אשת חיל את:

(ט). מעט ורעים: לפי שנראה יעקב בעיניו זקן יותר מדאי ששאל לו כמה ימי שני חייך, השיב לו יעקב מעט הם אבל רעים הם ולכך אני נראה בעיניך זקן יותר מדי:

(יג). ותלה: כמו ותכה מכעס עיני, הה"י עיקר לפיכך מפיק ה"י, וכן נגה אור:
ארץ מצרים וארץ כנען: אלב הרחוקות יותר מארץ כנען לא היו באים לארץ מצרים, כי היו רחוקות יותר מדאי, או שמא לא היה שם רעב, גדול כל כך:

(כא). העביר אותו לערים: כמו שעשה סנחריב כדכתיב אל ארץ כארצכם, כדי שלא יטענו כח חזקה איש איש בארצו לאחר מכירה.

פרשת ויחי עריכה


(כט). ויקרבו ימי ישראל למות: כל מקום שאדם חפץ את בניו צריך לאמר ויקרבו, וכן ויהי כי זקן יצחק וגו' ויקרא את עשו וגו' לא ידעתי יום מותי, וכן ויקרבו ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו. ועיקר התחלת פרשה זו מן וישב ישראל בארץ מצרים וגו', כי עליו מחובר ויחי יעקב, אלא שלא רצו הקהלות לסיים פרשת ויגש בותהי הארץ לפרעה, וסיימוה בוישב ישראל:
שים נא ידך: כבר פירשתיו אצל עבד אברהם:

(לא). וישתחו ישראל ליוסף ממקום שהיה על ראש המטה: