רשב"ם על בראשית מה

(א). ולא יכול יוסף להתאפק עוד, כי עד עתה היה עושה כל מעשיו על ידי שהיה מתאפק בלבו, כמו שכתוב למעלה ויתאפק ויאמר שימו לחם:

לכל הנצבים עליו: בפני כל הנצבים עליו לא יכול עוד להתאפק, ויקרא למשרתיו הוציאו כל הנצבים עלי מן הבית, כך עיקר פשוטו:


(ב). וישמעו מצרים: אנשי העיר ואחר כן וישמע בית פרעה:


(ה). כי למחייה שלחני: הקב"ה עשה כל זאת לטובתכם:


(ח). כי האלהים: אלא האלהים:


(יא). פן תורש: תתגרש מן הארץ על ידי רעבון, כמו והורשתם והאבדתם מהר, מגזרת ירש יאמר תורש, מן יקש יאמר תוקש בו:


(יב). כי פי המדבר אליכם: ועד עתה על ידי מליץ, ולפי עיקר פשוטו בשורה שתאמרו לאבי לא מפי שמועה ששמעתם מאחרים, שהרי אתם בעיניכם רואים ומכירים כי אני יוסף אחיכם מדבר אליכם, ולפיכך והגדתם את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם:


(יג). את כל כבודי: לא ידאג לבא כי יש בי כח ויכולת להטיב לו:


(יט). ואתה צויתה: עתה אני מצוה אותך לקחת עגלות ובהמות למשוך, כי לא היה אדם יכול להוציא מן המלכות עגלה כי אם על פי פרעה, ודוגמא זו בתלמוד, אין פרה וחזירה יוצאה ממצרים אלא אם כן נטלה האם שלה:


(כג). כזאת: כמו כן:

עשרה חמורים: לעשרה אחיו, ואע"פ שבנימין חזר עמהם לא רצה להטריחו:


(כד). וישלח את אחיו: כל לשון לווייה משקל דגש, לשון שליחות של חזור משקל רפי:

אל תרגזו: אל תיראו כלום בדרך מפני לסטים, כי שלום לי מכל צד, וכן רגזו ואל תחטאו היו יראים מן הקב"ה ולא תחטאו, וכן ונתן ה' לך לב רגז דחיל כתרגומו, וכן ירגזון יריעות, לשון ניענוע כאדם המתיירא, וכן רגזה בוטחות, המרגיז ארץ ממקומה, אבל רגזה של תרגום של דניאל ושל עזרא לשון כעס, טרנבל"ר לעז של רוגז של כ"ד ספרים:


(כו). וכי הוא מושל: ואל תירא מלבא אליו:

ויפג לבו: החליף לבו לומר אין זה אמת. כי לא האמין להם: כמו אל תתני פוגת לך, וריחו לא נמר מתורגם וריחיה לא פג:


(כז). את כל דברי יוסף שאר דברים שדיבר אליהם הכתובים למעלה, שבכה על צואריהם והכירו בודאי שהוא אחיהם, וגם ראה את כל העגלות אשר שלח יוסף על פי פרעה, ותחי רוח יעקב, כי שמר את הדבר שסוף יוסף להיות מושל והעגלות הללו אינן יוצאות ממצרים כי אם על פי מושל כמו שפירשתי למעלה:


(כח). רב: די בפוגת לבי שלא האמנתי אלא ודאי עוד יוסף בני חי, פשטות אחרים של ערמומיות אומ' והנם הבל: