רשב"ם על בראשית מד

(ג). הבקר אור: האיר כמו ראו נא כי אורו עיני לשעבר, וכן מה טובו אהליך יעקב:


(ד). יצאו את העיר: כמו עברו וסבו את העיר, וכן כצאתי את העיר, כמו בני יצאוני יצאו ממני:


(ה). והוא נחש ינחש בו: יש לומר שהיה מראה עצמו לעיניהם כיודע עניינים על ידי קסם ונחש, ושמא בכוס היה קוסם, ויש מפרשים חכם כמותו ינחש על הכוס מי גנבו ממנו, לפי שכתב לפנינו כי נחש ינחש איש אשר כמוני, ואין כתוב שם ינחש בו:


(י). כדבריכם כן הוא: שהרי כולכם שותפים, וכן מנהג סוחרים ללקות זה על זה, אבל איני חפץ אלא הוא לבדו יהיה לי עבד:


(טו). איש אשר כמוני: כי דרך השרים לקסום קסם, כמו שמצינו כי עמד מלך בבל אל אם הדרך וגו' לקסום קסם, והנני יודע מי גונב ממוני:

פרשת ויגשעריכה

(יח). כי כמוך כפרעה: הרי אתה כמלך ויראתי מחרון אפך:


(יט). אדוני שאל: אתה גרמתה לנו להביאו הנה וחולין הוא לך לעכבו:


(כא). ואשימה עיני עליו: אפילו פשע גנאי הוא למושל הארץ להכרית דבריו:


(כב). ועזב את אביו ומת: אביו ימות:


(ל). ונפשו קשורה בנפשו: ולכך בראותו כי אין הנער ומת:


(לב). כי עבדך: לכך אני מדבר יותר מכל אחי ואהיה עבד תחתיו: